Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

Annju
5930 fbc7 500
0142 c3db 500
Reposted fromcheekyleprechaun cheekyleprechaun viairmelin irmelin
Annju
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
Annju
5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin

May 06 2017

Annju
5292 4542 500
Straßenkunst, Frankfurt Sachsenhausen.
Reposted fromsommteck sommteck viakoskoss koskoss
Annju
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
6007 8064

did-you-kno:

The ‘Devil’s Bridge’ is a 19th-century structure in Kromlau, Germany, that was designed to make a perfect circle with its reflection in the water below. Source

Annju
Reposted frompanimruk panimruk viairmelin irmelin
Annju
Annju
2192 0b8e 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaMyBlackWings MyBlackWings
Annju
9710 e278 500
Reposted fromqb qb viamasterofpuppets masterofpuppets
Annju
5063 70d0 500
Bored
Reposted fromvolldost volldost viamasterofpuppets masterofpuppets
Annju
4639 39ac 500
Annju
8494 00e6 500
Reposted fromrinloveanathema rinloveanathema viairmelin irmelin
Annju
6429 6389 500
Reposted fromkelu kelu viairmelin irmelin
Annju
4966 46cb 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
Annju
5164 3270 500
Reposted fromqb qb viairmelin irmelin
Annju
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viaelinela elinela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl