Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

Annju
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Annju
9815 c6ae
Chcę!
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin
Annju
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viahavingdreams havingdreams

March 11 2018

Annju
8450 e3e3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianami nami
Annju
9891 a68b 500
Annju
0157 c908 500
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
Annju
1078 0b38 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover

March 03 2018

Annju
6045 df0a
Reposted fromcalifornia-love california-love viathe-kid the-kid
Annju
0895 3a32
Reposted fromsoultraveling soultraveling viathe-kid the-kid
Annju
4336 7074 500
Reposted fromfelicka felicka viathe-kid the-kid
Annju
8035 6a37
Reposted fromskins skins viathe-kid the-kid
Annju
3945 5d9a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Annju
Reposted fromFlau Flau vianami nami
Annju
Winter Wolken
Reposted fromdhoop dhoop vianami nami
Annju
0497 5f28
Annju
1565 51f7
Reposted fromnonperfect nonperfect viahavingdreams havingdreams
Annju
0910 7e03 500

February 28 2018

Annju
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl