Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

Annju
Annju


which door will you open?
9816 ec84 500
8072 35fa 500
Reposted frombreakings breakings viacrispybones crispybones
Annju
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viahavingdreams havingdreams

September 04 2017

Annju
1253 e4c8 500
(wyjęte z L&M) może zacznij od poczęstowania papierosem
Annju
O psychoterapii:
"To tak jakby człowiek całe swoje wnętrze miał poupychane chaotycznie do szuflad i w trakcie terapii trzeba wszystko z tych szuflad wyrzucić na środek pokoju, a potem powoli układać od nowa. "
Reposted fromxalchemic xalchemic viainsanedreamer insanedreamer
Annju
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji –powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
— Brian Tracy
Annju
8224 5750 500
Reposted fromdafil dafil viairmelin irmelin
2602 4923 500

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

5598 df52 500

jboud:

i want to be given verbal encouragement by a dog who speaks in a deep otherworldly voice 

Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaMyBlackWings MyBlackWings
Annju
0624 fa38
Reposted fromrisky risky viamasterofpuppets masterofpuppets

September 02 2017

Annju

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel viagdybam gdybam
Annju
Reposted fromFlau Flau viacrispybones crispybones
Annju
1787 c5c6 500
Reposted fromteijakool teijakool viaMyBlackWings MyBlackWings
Annju
2222 d45e 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Annju
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl